Prawo do odstąpienia od umowy

1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy - zawierającym informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy ponoszonych przez Konsumenta - stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

2.Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi, kiedy Towar został spersonalizowany na jego konkretnie zlecenie.

3. Zwrotu można dokonać na odległość lub w sklepie stacjonarnym MADONNA.

A)Odstąpienie od umowy w sklepie stacjonarnym.

 Zanieś produkty, które chcesz zwrócić do najbliższego sklepu MADONNA [ lista sklepów na www.madonna.pl/kontakt]. Obsługa sklepu sporządzi formularz zgłoszenia zwrotu i dokona zwrotu gotówki na miejscu. W przypadku braku odpowiedniej gotówki w kasie, sklep może poprosić klienta o alternatywną formę realizacji zwrotu.

B) Zwrot na odległość.

Zapakuj produkt w oryginalne opakowanie oraz pamiętaj, aby załączyć dokument zakupu oraz formularz zwrotu. Otrzymasz go na email.

Produkt musi mieć oryginalne zabezpieczenia oraz nie nosić śladów użytkowania. W przypadku nie spełnienia tych warunków, zwrot nie zostanie uwzględniony.

Wyślij paczkę na adres M THE ONE ul. Krótka 4/1, 31-148 Kraków z dopiskiem zwrot. Potrzymaniu przesyłki, do 7 dni wyślemy zwrot wartości produktu na numer rachunku wskazany w formularzu zwrotu.

 

Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Na Sprzedawcy ciąży obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad.

2. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolny sposób dostatecznie ujawniający jego wolę.

4. Celem ułatwienia Klientowi złożenia reklamacji, Sprzedawca:

  1. rekomenduje, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nr konta bankowego, adres (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (poczta)), nr telefonu,, formę rekompensaty, podanie nr zamówienia, podanie informacji jakie konkretnie towar jest reklamowany i z jakiego powodu,

  2. informuje Klienta o możliwości skorzystania z przykładowej procedury reklamacyjnej opisanej na stronie internetowej Sklepu w stopce „Reklamacje i zwroty” .

Z powyższych zaleceń Sprzedawcy lub z opisanej na stronie internetowej Sklepu procedury zgłoszenia reklamacji Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować, a brak skorzystania nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Sprzedawca rozpatrzy każdą reklamację i ustosunkuje się do niej udzielając odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w sposób wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi Klienta wskazanymi w tej reklamacji.